Tryggare Sverige

Almedalsveckan 2023

Seminarierna arrangeras på plats i Almedalen 27–29 juni


Avklarade

Trygghetsvandring i bostadsområdet Höken - med dryck och tilltugg

16:00-17:15
Samling utanför Österport vid café Fiket
Brottsligheten och otryggheten har inneburit att många kommuner och fastighetsägare har tvingats finna nya sätt att minska brottsligheten och öka tryggheten. Ett sådant sätt är att genomföra trygghetsvandringar med fokus på den fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet. Tillsammans bjuder nu GotlandsHem och Stiftelsen Tryggare Sverige in till en vandring i bostadsområdet Höken för att visa en ny och strukturerad modell för sådana vandringar. Under vandringen bjuds det på dryck och tilltugg.

Medverkande:

Trygghetschef Åsa Wackelin Flanking (GotlandsHem), projektledare Patrik Viggeby (GotlandsHem) verksamhetsledare Peter Strandell (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Har samhället förmåga att skapa säkerhet och trygghet?

09:00-09:45
SäkerhetsArenan, Strandgatan 14, Gotlands museum, 'Bildstenshallen'
Otryggheten är en av våra största samhällsutmaningar. Om vi inte vill att den grova organiserade brottslighetens verksamhet ska bli en normal del av människors vardag behöver vi arbeta tillsammans för att vända utvecklingen. Hur bemöter vi de utmaningar vi står inför och hur behöver vi rusta oss?

Medverkande:

Justitieminister Gunnar Strömmer (M), rikspolischef Anders Thornberg (Polismyndigheten), generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige), branschexpert Li Jansson (Säkerhetsföretagen), VD Jeanette Lesslie Wikström (Säkerhetsbranschen) och VD Thomas Brûhl (Stöldskyddsföreningen). Moderator: Per Klingvall (Stöldskyddsföreningen)

Är kommunerna redo att ta brottsförebyggande ansvar?

10:00-10:45
SäkerhetsArenan, Strandgatan 14, Gotlands museum, 'Bildstenshallen'
Vid seminariet diskuteras hur lagförslaget Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete kommer att fungera i praktiken. Hur tänkte man vid införandet av den nya lagen, vad innebär den för kommuners framtida arbetssätt och vilka är de största utmaningarna vi har att vänta?

Medverkande:

Generaldirektör Mattias Larsson (Brottsförebyggande rådet), säkerhetschef Jonas Berg (Helsingborgs stad), 1:e vice ordförande Leif Sandberg (SKR), generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige). Moderator: Jeanette Lesslie (Säkerhetsbranschen)

Kommunernas roll i det brottsförebyggande arbetet – att bryta nyrekrytering till kriminalitet

13:00-13:45
B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B15
Hur kan kommuner bryta nyrekrytering till kriminalitet genom analyser av det fysiska rummet och socioekonomisk sårbarhet? Hur går vi från symbolpolitiska åtgärder till den kontinuitet och lokalt förankrade strategi som krävs för att förändra de grundläggande förutsättningarna i segregerade områden? Stiftelsen Tryggare Sverige har på uppdrag av flera kommuner tagit fram lokala lägesbilder, orsaksanalyser och åtgärdsplaner för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. De sammantagna resultaten med tillhörande orsaksanalyser är kraftfulla verktyg i arbetet med att minska såväl segregation som utanförskap och nyrekrytering till kriminalitet. Ett exempel på lägesbild och orsaksanalys presenteras och goda exempel på åtgärder lyfts fram och diskuteras.

Medverkande:

Säkerhetsstrateg Erika Duvner (Helsingborgs stad), projektledare Lisa Pedersen (Brå), kriminolog Anna Sjöholm (Stiftelsen Tryggare Sverige). Moderator: Peter Strandell (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Fastighetsägarnas roll i det brottsförebyggande arbetet – hinder och möjligheter

14:00-14:45
B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B15
Hur kan fastighetsägare bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten? Vilka erfarenheter finns internationellt och i Sverige? Vad fungerar och vad fungerar inte? Under seminariet presenteras trygghetsproblem som fastighetsägare ställs inför samt exempel på hur dessa problem kan hanteras.

Medverkande:

VD Kicki Björklund (Bostadsbolaget), trygghetschef Åsa Wackelin Flanking (GotlandsHem) säkerhetssamordnare Arber Jasharaj (Stiftelsen Tryggare Sverige). Moderator: Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet - en lägesbild och vägen framåt

15:00-15:45
B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B15
Vad vet vi om företagens erfarenheter av brottslighet och otrygghet? Hur kan kommun, polis och näringsliv samverka för att förbättra det lokala företagsklimatet? En lägesbild utifrån Företagens trygghetsundersökning (FTU) 2023 presenteras och goda exempel på samverkan lyfts fram och diskuteras.

Medverkande:

Näringslivschef Leif Nyrén, (Järfälla kommun), näringslivspolitisk expert Pontus Lindström (Företagarna), statsvetare och näringlivsexpert Jacob Ämtvall (Stiftelsen Tryggare Sverige). Moderator: Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Innovation vs. Integritet – oförenliga perspektiv?

15:15-16:00
SäkerhetsArenan, Strandgatan 14, Gotlands museum, 'Bildstenshallen'
Teknikutvecklingen går i rasande fart, och samtidigt höjs fler röster för ökad trygghet och säkerhet i samhället. Hur kan den nya tekniken användas för att förebygga och lösa fler brott, och vilken nytta gör den redan idag? Kan den nya tekniken säkerställa att integriteten respekteras?

Medverkande:

Kriminolog Ulrika Hallesius (Stöldskyddsföreningen), programstrateg Bo Baudin (IoT/Uppsala universitet), f.d. rikspolischef & f.d. ordf RF Björn Eriksson, jurist Per Nydén (IMY), Christopher Åkesson (Milestone) generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige). Moderator: Jeanette Lesslie (Säkerhetsbranschen)

Trygghet i skolan - hur kan vi öka säkerheten och tryggheten för elever?

15:30-16:15
B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B23
Barn tillbringar större delen av sin vakna tid i skolan, samtidigt som skolan är en a de vanligaste platserna där barn drabbas av brott. Hur påverkas skolan av den nya lagstiftningen om kommuners brottsförebyggande ansvar? Hur ser brottspreventivt arbete i skolan ut? Vilka är nyckelaktörerna? Vid seminariet beskrivs hur det brottspreventiva arbetet i skolan kan systematiseras och vilka framgångsfaktorer som finns kopplat till detta. Vidare beskrivs hur samverkan kring arbetet kan initieras och vilka nyckelaktörerna är. Fokus ägnas också åt den fysiska miljöns roll för elevers säkerhet och trygghet.

Medverkande:

Projektutvecklare Johanna Nyström (Hemsö Fastigheter), säkerhetssamordnare Evylina Franzén (Eskilstuna kommun), kriminolog Marika Haug (Stiftelsen Tryggare Sverige). Moderator: Jacob Ämtvall (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Tryggare Sverige